×

ANUNŢ – inspector specialitate gr.IA

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 905/26.05.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, din 30.10.2020, cu modificările şi completările ulterioare,

ACADEMIA DE ŞTIINŢE MEDICALE

Organizează ocuparea fără concurs a  funcţiei  contractuale  de  execuţie  vacantă: inspector specialitate gradul IA, studii superioare, (cercetător stiinţific în domeniul medicină, personal contractual pe perioadă determinată).

Dosarul de recrutare necesar în vederea ocupării, fără concurs, a funcţiei contractuale de execuţie vacantă, se va transmite exclusiv, electronic, scanat, în volum complet (în format PDF) de către candidat, pe e-mail la adresa: adsm.adsm(lV,vahoo.com în perioada 23-25 martie 2021, ora 16,00.

Probele stabilite pentru ocuparea rară concurs a a funcţiei contractuale de execuţie vacantă menţionată mai sus, se vor desfăşura la sediul Academiei de Ştiinţe Medicale din b-dul I.C . Brătianu, nr.1-3, sector 3, Bucureşti astfel:

 1. Selecţie dosare: 26 martie 2021.
 2. Interviul-data de susţinere a interviului se va stabili odată cu afişarea rezultatelor selecţiei (în cazul depunerii mai multor dosare).

Condiţii generale de participare:

 1. are cetăţenie română şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minima reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. este apt din punct de vedere medical şi psihologic să execute o funcţie contractuală. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical  de specialitate, de către medical de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 6. îndeplineşte condiţii de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei contractuale;

Condiţii specifice de participare pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă, inspector specialitate gradul IA, studii superioare, cercetător stiinţific în domeniul medicină, sunt:

a. studii  superioare  absolvite  cu  diplomă  de  licenţă  sau  echivalentă  în  domeniul medicină generală;
b. perfecţionări (specializări) în specialităţi medicale conexe;
c. cunoştinţe aprofundate în specialităţi medicale conexe;
d. cunoştinţe operare calculator: Microsoft Office;
e. Limbi străine: limba engleză-citit, scris, vorbit-mediu;
f. Vechimea necesară în specialitate – minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei de execuţie.

Actele necesare în vederea ocupării, fără concurs, a funcţiei contractuale de execuţie vacantă:

 1. cererea, în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze, însoţită de declaraţia privind consimţământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare – anexele nr. 1, 2 şi 4;
 2. curriculum vitae, model comun European;
 3. copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, după caz;
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 5. copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie-anexa 5;
 6. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează – anexa nr. 3;
 7. adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează (se acceptă şi documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului);

Actele prevăzute la pct. 3), 4) şi 5) se prezintă însoţite de documentele originale, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea, doar de către candidaţii declaraţi ADMIS, pentru a fi semnate de către secretarul comisiei de selecţie.

Documentele dosarului de recrutare vor fi transmise în ordinea menţionată mai sus.

Depunerea corectă şi completă a documentaţiei revine candidatului şi nu secretarului comisiei de selecţie, care confirmă doar recepţionarea e-mail-ului.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Bibliografie

 • Legea nr.  264/16.06.2004  privind  organizarea  şi funcţionarea  Academiei  de Ştiinţe Medicale cu modificările şi completările ulterioare;
 • Statut din 07.10.2004 al Academiei de Ştiinţe Medicale publicat in Monitorul Oficial prin HG nr.1665 din 07.10.2004 cu modificările şi completările ulterioare;
 • OG nr. 57 din  16.08.2002 privind  cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.  57/2019  privind  Codul  administrativ,  cu modificările şi completările ulterioare;
 • HG   nr.144/2010   privind   organizarea   şi  funcţionarea   Ministerului   Sănătăţii,   cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ghid de Practică Medicală – vol.1, Ed. lnfomedica 1999;
 • Ghid de Practică Medicală – vol. 2, Ed. Infomedica 2001;
 • Identificarea şi ierarhizarea problemelor de sănătate: metode.

Descarca anexe (cerere, declaratii etc.) de AICI.