×

Legea nr. 264/2004 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Medicale

În vigoare de la 09 iulie 2004

Consolidarea din data de  25 martie 2024  are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 605 din 06 iulie 2004

Include modificările aduse prin următoarele acte: OUG 60/2004; OUG 135/2004; OUG 79/2010; OUG 89/2011; L 215/2013; OG 29/2013; OUG 12/2015.

Ultimul amendament în 21 mai 2015.

(Puteţi consulta legea AICI)

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. – (1) Academia de Ştiinţe Medicale este instituţia publică de interes naţional în domeniul cercetării ştiinţifice medicale şi farmaceutice, de consacrare academică, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Sănătăţii.

(2) Sediul Academiei de Ştiinţe Medicale se află în municipiul Bucureşti, şos. Ştefan cel Mare nr. 19-21, sectorul 2.

Art. 2. – Academia de Ştiinţe Medicale este continuatoarea Academiei de Ştiinţe Medicale, înfiinţată prin Decretul Consiliului de Stat nr. 590/1969 pentru înfiinţarea Academiei de Ştiinţe Medicale.

Art. 3. – Academia de Ştiinţe Medicale are ca obiect de activitate:

a) dezvoltarea ştiinţelor medicale şi farmaceutice în scopul îmbunătăţirii stării de sănătate a populaţiei;

b) promovarea pe plan naţional a cercetărilor ştiinţifice din domeniile biomedicinei, medicinei clinice, medicinei fundamentale, medicinei preventive, sănătăţii publice şi ştiinţelor farmaceutice;

c) coordonarea activităţii de cercetare ştiinţifică în domeniile de vârf ale biomedicinei fundamentale şi aplicative, desfăşurate în unităţile aflate în coordonarea sau subordonarea Ministerului Sănătăţii sau în alte unităţi de profil.

Art. 4. – În realizarea obiectului său de activitate, Academia de Ştiinţe Medicale colaborează cu Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Academia Română, instituţiile de învăţământ superior de medicină şi farmacie, precum şi cu alte ministere, instituţii şi unităţi de profil.

 

 

CAPITOLUL II

Organizare şi funcţionare

 

Art. 5. – Academia de Ştiinţe Medicale se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor prezentei legi şi statutului propriu, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Sănătăţii.

Art. 6. – (1) Academia de Ştiinţe Medicale îndeplineşte următoarele atribuţii pentru realizarea obiectului său de activitate:

a) participă la  elaborarea  strategiei  naţionale  a  activităţii  de  cercetare  ştiinţifică  din  domeniul  medical  şi farmaceutic, în vederea îmbunătăţirii stării de sănătate a populaţiei României;

b) contribuie la valorificarea cercetării ştiinţifice medicale şi farmaceutice, asigurând îndrumarea metodologică a unităţilor medico-sanitare;

c) elaborează programe de cercetare ştiinţifică în domeniile de interes pentru Ministerul Sănătăţii şi alte organe ale administraţiei publice;

d) colaborează, la nivel naţional, la programele de cooperare ştiinţifică internaţională ale institutelor de cercetare medicală şi ale colectivelor de cercetare din instituţiile de învăţământ superior cu profil medico- farmaceutic uman şi ale centrelor de cercetare cu profil biomedical şi interdisciplinar;

e) participă la elaborarea programelor ştiinţifice medicale ale Ministerului Sănătăţii, ale Ministerului Integrării Europene, ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării, ale Academiei Române şi ale altor ministere şi instituţii interesate;

f) iniţiază şi dezvoltă relaţii de colaborare cu instituţii ştiinţifice şi de învăţământ din ţară şi din străinătate, precum şi cu organizaţii naţionale şi internaţionale;

g) acordă, în condiţiile legii, distincţii şi premii pentru contribuţii deosebite în activitatea ştiinţifică;

h) organizează, în nume propriu sau în colaborare cu societăţi ştiinţifice medicale din ţară şi din străinătate, manifestări ştiinţifice, congrese, seminarii, ateliere de lucru şi simpozioane pe problemele cercetării medico- farmaceutice şi/sau asistenţei medicale;

i)

j) formulează puncte de vedere în legătură cu înfiinţarea sau desfiinţarea de institute, centre şi unităţi de cercetare din domeniul medical şi farmaceutic;

k) conduce programe de cercetare ştiinţifică medicală şi farmaceutică din Planul naţional de cercetare- dezvoltare şi inovare, atribuite de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, pe bază de criterii de capabilitate, în sistem competiţional sau în mod direct;

l) elaborează, în concordanţă cu normele internaţionale, reglementări privind bioetica, observaţiile şi cercetarea pe om, condiţiile de folosire a animalelor de laborator;

m) contribuie la corelarea obiectivelor de cercetare medicală naţională cu programele Uniunii Europene din domeniul medical şi farmaceutic;

n) coordonează şi evaluează activitatea de cercetare ştiinţifică medicală şi farmaceutică din structurile proprii;

o) propune autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare constituirea, pe perioade determinate, în condiţiile legii, de centre sau colective mixte de specialişti pentru realizarea unor strategii de ramură sau sectoriale;

p) formulează propuneri în domeniul dezvoltării învăţământului medical şi farmaceutic;

q) organizează educaţia medicală continuă a personalului care lucrează în domeniul medical şi farmaceutic uman, împreună cu Colegiul Medicilor din România, Colegiul Farmaciştilor din România şi în colaborare cu instituţiile de învăţământ superior de medicină şi farmacie Programele naţionale de educaţie medicală continuă sunt avizate de Ministerul Sănătăţii, precum şi de Ministerul Educaţiei şi Cercetării;

r) informează anual Ministerul Sănătăţii asupra principalelor activităţi desfăşurate, cu impact asupra stării de sănătate şi a asistenţei

(2) Academia de Ştiinţe Medicale îndeplineşte şi alte atribuţii din domeniul său de activitate, stabilite prin lege sau prin statutul său.

Art. 7. – (1) Academia de Ştiinţe Medicale reuneşte personalităţi de o deosebită valoare ştiinţifică şi profesională din domeniile cercetării ştiinţifice medicale şi farmaceutice.

(2) Academia de Ştiinţe Medicale are în componenţa sa membri titulari, membri corespondenţi şi membri de onoare. Numărul maxim al membrilor titulari şi al membrilor corespondenţi este de 231, din care 190 membri titulari. Numărul membrilor de onoare se stabileşte prin

(3) Membrii titulari şi membrii corespondenţi sunt cetăţeni români aleşi dintre personalităţile ştiinţifice de prestigiu din domeniile prevăzute la (1).

(4) Membrii de onoare sunt cetăţeni români şi străini care s-au remarcat prin realizările şi contribuţiile lor la dezvoltarea ştiinţelor din domeniul medical şi

Art. 8. – Academia de Ştiinţe Medicale poate acorda şi titlul de membru post-mortem.

Art. 9. – Criteriile şi procedura de alegere şi de excludere a membrilor Academiei de Ştiinţe Medicale se stabilesc prin Statutul Academiei de Ştiinţe Medicale.

Art. 10. – (1) Membrii titulari ai Academiei de Ştiinţe Medicale beneficiază, începând cu data de 1 ianuarie 2006, de o indemnizaţie lunară viageră egală cu salariul mediu pe economie.

*) Potrivit art. XVIII alin. (1) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 168/2022, indemnizaţiile acordate membrilor Academiei de Ştiinţe Medicale din România în anul 2023 se menţin în plată la nivelul acordat/cuvenit pentru luna decembrie 2022.

(2) Membrii titulari şi corespondenţi ai Academiei de Ştiinţe Medicale sunt menţinuţi în activitate sau în funcţii de conducere până la vârsta de 70 de ani. Peste această vârstă sunt menţinuţi în activitate numai cu acordul instituţiei în care lucrează, prin prelungiri anuale în baza certificatului de sănătate.

Art. 11. – Academia de Ştiinţe Medicale îşi organizează în centrele universitare medicale şi farmaceutice filiale teritoriale, unităţi fără personalitate juridică.

Art. 12. – Pentru  buna  desfăşurare  a  activităţii  Academiei  de  Ştiinţe  Medicale,  în  structura  acesteia  se organizează secţii ştiinţifice.

Art. 13. – Atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale filialelor teritoriale şi ale secţiilor ştiinţifice se stabilesc prin Statutul Academiei de Ştiinţe Medicale.

Art. 14. – Organele de conducere ale Academiei de Ştiinţe Medicale sunt:

a) adunarea generală;

b) consiliul ştiinţific;

c) biroul executiv al consiliului ştiinţific;

d) preşedintele.

Art. 15. – (1) Adunarea generală a membrilor Academiei de Ştiinţe Medicale constituie forul suprem de conducere al acesteia şi este alcătuită din academicieni membri titulari, membri corespondenţi şi membri de onoare.

(2) Numai membrii titulari şi membrii corespondenţi au drept de vot.

Art. 16. – Adunarea generală a membrilor Academiei de Ştiinţe Medicale are următoarele atribuţii:

a) adoptă Statutul Academiei de Ştiinţe Medicale, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Sănătăţii;

b) aprobă darea de seamă asupra activităţii desfăşurate între două adunări generale, precum şi programele de activitate ştiinţifică anuală şi de perspectivă;

c) aprobă programe pentru valorificarea rezultatelor cercetării ştiinţifice în domeniul medical şi farmaceutic şi pentru îmbunătăţirea asistenţei medicale;

d) alege, prin vot secret, noii membri ai Academiei de Ştiinţe Medicale;

e) alege, prin vot secret, preşedintele, vicepreşedinţii şi secretarul general al Academiei de Ştiinţe Mandatul acestora este de 4 ani, având dreptul de a fi realeşi pentru încă un mandat.

Art. 17. – Adunarea generală a membrilor Academiei de Ştiinţe Medicale este legal constituită în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi şi ia hotărâri valabile cu votul majorităţii simple a celor prezenţi. Dacă la prima convocare nu este întrunit numărul legal de două treimi din membri, se convoacă, în termen de maximum 30 de zile, o nouă adunare, care se consideră legal constituită în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul total de membri. În cazul în care nici la a doua convocare nu este întrunit numărul legal de membri, se convoacă, în termen de maximum 10 zile, o nouă adunare, care se consideră legal constituită cu numărul membrilor prezenţi.

Art. 18. – Adunarea generală se întruneşte în sesiune ordinară o dată pe an şi în sesiune extraordinară ori de câte ori este nevoie, la solicitarea consiliului ştiinţific sau a jumătate plus unu din numărul membrilor.

Art. 19. – Consiliul ştiinţific asigură conducerea Academiei de Ştiinţe Medicale între sesiunile adunării generale.

Art. 20. – (1) Consiliul ştiinţific este format din preşedintele Academiei de Ştiinţe Medicale, vicepreşedinţi, secretarul general, precum şi preşedinţii filialelor.

(2) Biroul executiv al consiliului ştiinţific este format din preşedintele Academiei de Ştiinţe Medicale, vicepreşedinţi şi secretarul general şi asigură conducerea operativă.

Art. 21. – (1) Preşedintele Academiei de Ştiinţe Medicale este preşedintele consiliului ştiinţific şi al biroului executiv.

(2) Preşedintele reprezintă Academia de Ştiinţe Medicale în relaţiile cu terţii şi este ordonator de

(3) Atribuţiile consiliului ştiinţific, ale biroului executiv, ale preşedintelui şi modul de lucru al acestora se stabilesc prin Statutul Academiei de Ştiinţe

(4) În cazul în care preşedintele nu îşi poate exercita prerogativele pe o perioadă de mai mult de 30 de zile, va desemna, în vederea exercitării acestora, pe unul dintre vicepreşedinţi.

(5) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite decizii

Art. 22. – Numărul maxim de posturi şi structura organizatorică ale Academiei de Ştiinţe Medicale se aprobă prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Sănătăţii.

Art. 23. – Salarizarea personalului din aparatul de lucru propriu al Academiei de Ştiinţe Medicale se face în conformitate cu dispoziţiile aplicabile personalului bugetar.

Art. 24. – (1) Finanţarea cheltuielilor de întreţinere, funcţionare, a indemnizaţiilor, precum şi a celor necesare derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare se asigură din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, conform legilor bugetare anuale.

(2) Veniturile proprii ale Academiei de Ştiinţe Medicale provin din: programe şi proiecte de cercetare ştiinţifică medicală, biomedicală, farmaceutică şi interdisciplinară, publicaţii, studii, prestaţii editoriale, consultanţă ştiinţifică, lucrări de specialitate, taxe, chirii, donaţii, sponsorizări, precum şi din alte activităţi

(3) Drepturile prevăzute la 10 alin. (1) se acordă în limita bugetului aprobat Academiei de Ştiinţe Medicale.

Art. 25. – (1) Academia de Ştiinţe Medicale are în dotare un parc auto propriu.

(2) Numărul maxim de autovehicule şi consumul lunar de carburanţi pentru aparatul de lucru şi  filialele teritoriale se stabilesc potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

CAPITOLUL III

Structurile de cercetare care îşi desfăşoară activitatea în coordonarea ştiinţifică a Academiei de Ştiinţe Medicale

 

Art. 26. – (1) Cercetarea ştiinţifică medicală şi farmaceutică cuprinde:

a) cercetarea medicală fundamentală;

b) cercetarea medicală clinică;

c) cercetarea medicală în domeniul sănătăţii publice şi al serviciilor de sănătate;

d) cercetarea în domeniul ştiinţelor farmaceutice;

e) cercetarea în domeniul tehnologiilor medicale avansate;

f) cercetarea în domeniul medicinei comparate;

g) cercetarea în domeniul epidemiologiei şi medicinei

(2) Următoarele structuri de cercetare îşi pot desfăşura activitatea în coordonarea ştiinţifică a Academiei de Ştiinţe Medicale:

a) nuclee;

b) colective;

c) laboratoare;

d) secţii;

e) departamente;

f) institute în care se desfăşoară activitate de asistenţă medicală, de învăţământ şi cercetare ştiinţifică medicală şi institute în care se desfăşoară numai activitate de cercetare ştiinţifică medicală, care au personalitate juridică şi sunt în subordinea sau în coordonarea Ministerului Sănătăţii;

g) instituţii fără personalitate juridică, în care se desfăşoară activitate de cercetare ştiinţifică medicală, grefate pe clinici sau secţii.

(3) Structurile de cercetare ştiinţifică medicală prevăzute la alin. (2) lit. a)-e) pot funcţiona atât în institute în care se desfăşoară numai activitate de cercetare ştiinţifică medicală, cât şi în celelalte unităţi sanitare cu sau fără paturi, în care se desfăşoară şi activitate de asistenţă medicală şi învăţământ.

Art. 27. – Unităţile de cercetare prevăzute la art. 26 alin. (2), care încheie contracte de cercetare ştiinţifică medicală, informează direct Academia de Ştiinţe Medicale asupra rezultatelor cercetărilor pentru care au fost finanţate.

 

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

Art. 28. – Sintagma „Academia de Ştiinţe Medicale” nu poate fi folosită de nici o altă instituţie publică sau privată în cuprinsul denumirii acesteia.

Art. 29. – În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Academia de Ştiinţe Medicale, prin intermediul Ministerului Sănătăţii, supune spre aprobare Guvernului statutul acesteia.

Art. 30. – La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Decretul Consiliului de Stat nr. 590/1969 pentru înfiinţarea Academiei de Ştiinţe Medicale, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 90 din 21 august 1969, cu modificările ulterioare, cu excepţia art. 1 alin. (1), precum şi prevederile referitoare la academicieni, cuprinse în art. 9  alin. (2)  din Legea  nr. 74/1995  privind exercitarea  profesiunii de  medic,  înfiinţarea, organizarea  şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 12 decembrie 2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Această lege  a  fost adoptată de Parlamentul  României,  cu respectarea prevederilor art. 76  alin.  (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALER DORNEANU

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

 

Bucureşti, 16 iunie 2004.

Nr. 264.