×
Photo by Scott Graham on Unsplash

ANUNT pentru atribuirea contractului de achizitii publice pentru prestari “Servicii de consultanta si reprezentare juridica”

1) Autoritatea contractanta: ACADEMIA DE STIINTE MEDICALE
Numar inregistrare fiscala : 4967064

2) Adresa: BUCURESTI, SOS. STEFAN CEL MARE NR. 19-21, SECTOR 2 (incinta Spitalului Clinic Colentina, corp C Exterior) sau Bdul IC Bratianu nr. 1, sector 3 (incinta Spitalului Coltea)

3) Data limita de depunere a ofertei: 27.09.2021, ora 16:00

4) Tip anunt: cumparare directa

in conformitate cu art. 7 alin 5 din Legea 9812016 privind achizitiile publice, respectiv Autoritatea Contractanta are dreptul de a achizitiona direct servicii, in cazul in care valoarea estimata a achizitiei, fara TVA, este mai mica decit 135.060 lei, pentru un contract de prestari servicii.

Tinind cont ca, serviciile juridice astfel cum sunt acestea reglementate de Legea 51/1995[1] sunt în marea majoritate exceptate de la incidența normelor legale care reglementează achizițiile publice conforme cu art. 10 lit. d) din Directiva 2014/24 și a art. 29 alin. 1 lit. c) si d) respectiv alin. 3 din Legea 98/2016 sunt exceptate și nu li se aplică prevederile legale specifice achizițiilor publice , respectiv pentru asistenţă şi consultanţă juridică acordată de un avocat.

5) Tip contract: servicii

6) Cod si denumire CPV: 79110000-8 Servicii de consultanta si reprezentare juridica

7) Valoarea estimata: 50.000 lei fara TVA

8) Caiet de sarcini: Conform documentatie atribuire

9) Descriere contract: Servicii de consultanta si reprezentare juridica, de la data încheierii contractului de asistenţă juridică până la 31.12.2021

10) Conditii referitoare la contract: Conform documentatie atribuire

11) Conditii de participare: Conform documentatie atribuire

12) Criterii de atribuire: „cel mai bun raport calitate-preţ”

13) Informatii suplimentare: conform detaliere din Caiet sarcini

14) Nu se accepta oferta financiara alternativa.

15) Ajustarea pretului contractului : NU

16) Conditii de participare:
Pentru participarea cu oferta aferenta prezentului anunt se va solicita documentatia de
atribuire la adresa de e-mail adsm.adsm@yahoo.com; adsmromania@yahoo.com
Dupa ce va fi stabilit castigatorul pe baza criteriului „cel mai bun raport calitate-preţ” , se
va transmite o notificare acestuia, in vederea postarii in catalogul de servicii din SEAP.
Oferta trebuie sa contina urmatoarele:

– o propunerea tehnica care va cuprinde serviciile ofertate, in concordanta cu
cerintele din caietul de sarcini. Vor fi indeplinite activitati de consultanta juridica,
asistenta si reprezentare autoritatii contractante ori de cate ori este necesar,
inclusiv in fata instantelor de judecata tinind cont și de dispozitiile OUG 26 din
06 Iunie 2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarire
a disciplinei financiare si de modificare si completare de acte normative.

– o propunere financiara.

17) Garantia de participare și/sau de buna executie: NU

18) Tipul procedurii și modalitatea de desfasurare: in conformitate cu procedura proprie de achizitie , tinind cont și de Legea nr.98/2016- legea achizitiilor publice și Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu toate adaugirile si modificarile ulterioare.

19) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire: depunerea in plic sigilat, la registratura Academiei de Stiinte Medicale din sos. Stefan cel Mare nr. 19-21, sector
2-corp C exterior, Tel: 021.311.53.82 sau in Bd. IC Bratianu nr. 1, sector 3, incinta Spitalului Coltea.

20) Limba de redactare a ofertei : romana

21) Procedura de contestare: la sediul Academiei de Stiinte Medicale, adresata conducerii, care va desemna o comisie de analiza și verificare.

22) Data lansarii procedurii: 16.09.2021.

Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare: Achizitii publice din cadrul serviciului Financiar-Contabilitate, Tel: 021/311.53.82 și e-mail:
adsm.adsm@yahoo.com; adsmromania@yahoo.com

Comunicari: orice comunicare, solicitare, informare, notificare si alte asemenea, trebuie sa fie transmise prin e-mail. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari pe e-mail inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 1 (una) zi. Autoritatea Contractanta va analiza ofertele primite si ulterior va instiinta operatorul economic castigator care intruneste conditiile si se incadreaza in cel mai bun raport calitate-preţ. In cazul in care se depun oferte cu acelasi pret, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite ofertantilor care au pretul cel mai mic, o noua propunere financiara, ulterior contractul va fi atribuit ofertantului cu cel mai bun raport calitate.

Photo by Scott Graham on Unsplash