×

Anunţ

ACADEMIA DE ȘTIINȚE MEDICALE ANUNȚĂ SCOATEREA LA CONCURS

a ½ post contractual de execuție vacant, inspector de specialitate debutant, specialitatea medic, durată nedeterminată

 

Cerințele postului:

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul medicină;
 • Vechime în muncă minim un an în specialitatea studiilor.

Cunoștințe/competențe: cunoștințe operare PC, cunoașterea cel puțin a unei limbi străine de circulație internațională-nivel avansat;

Aptitudini/deprinderi: capacitate de a rezolva prompt și eficient problemele, de organizare a muncii proprii și a gestionării timpului de lucru, exigență în elaborarea și administrarea documentelor interne și externe, de analiză și sinteză, de a respecta termenele limită, de comunicare clară, concisă și cu încredere, comportament adecvat, conduită și integritate morală, loialitate față de instituție, preocupare pentru atingerea standardelor profesionale.

Condițiile generale de participare

Poate ocupa postul vacant persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice de participare:

 • cunoașterea sistemului de sănătate și de învățământ superior din Romania.

Constituie avantaj:

 • cunoașterea de programe naționale de cercetare – dezvoltare din domeniu;
 • articole, lucrari științifice, cărți în domeniul medicină publicate.

Dosarul de înscriere la concurs va conține următoarele documente:

 1. Cererea de înscriere adresată vicepreședintelui executiv al Academiei de Științe Medicale;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
 4. Copia carnetului de muncă și adeverință care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor/funcției, după caz;
 5. Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale (candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data primei probe a concursului);
 6. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. Curriculum vitae ( model Europass) detaliat, datat și semnat pe fiecare pagină.

Actele prevăzute la pct. 2), 3) și 4) se prezintă însoțite de documentele originale, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Bibliografie

 1. Legea nr. 264/ 2004 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Medicale cu modificările şi completările ulterioare.
 2. StatutulAcademiei de Științe Medicale, aprobat prin Hotărârea Guvernului  1.665/2004  cu modificările şi completările ulterioare.
 3. OG nr. 57 din 16.08.2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările și completările ulterioare;
 6. G nr.144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare;
 7. S.G.G nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
 8. Principii metodologice în cercetarea medicală;
 9. Identificarea și ierarhizarea problemelor de sănătate – metode .

Calendarul de desfășurare al concursului:

Dosarele cu actele solicitate vor fi depuse la Academia de Științe Medicale, cu sediul București, Șos. Ștefan cel Mare, nr.19-21, sect.2 numai până la data de 25 august 2021 inclusiv, între orele 10,00-14,00.

Concursul constă în parcurgerea a trei etape, astfel:

 1. selecția dosarelor: 26 august 2021 se afișează la sediul instituției;
 2. proba scrisă: 06 septembrie 2021, ora 12:00 la sediul instituției. Rezultatul probei scrise se va afișa la sediul și pe site-ul Academiei de Științe Medicale în data de 07 septembrie 2021, candidații promovați fiind cei care au obținut minimum 70 de puncte ( nota 7). Numai candidații promovați se pot prezenta la interviu.
 3. interviul: 10 septembrie 2021, ora 12:00. Rezultatul interviului se va afișa la sediul și pe site-ul Academiei de Științe Medicale în data de 10 septembrie 2021, candidații promovați fiind cei care au obținut minimum 70 de puncte ( nota 7).

Rezultatul final al concursului se afișează la sediul Academiei de Științe Medicale, precum și pe pagina de internet a acestuia (www.adsm.ro), în data de 14 septembrie 2021.

            Candidații pot depune contestații cu privire la selecția dosarelor/proba scrisă/interviu în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor respective.

Rezultatele la contestațiile depuse pentru selecția dosarelor/proba scrisă/interviu se vor afișa în termen de o zi lucrătoare pe site-ul Academiei de Științe Medicale.

Accesul în instituție și în sala de concurs se va face în baza cărții de identitate în original. Candidații sunt rugați să se prezinte cu 10 minute înainte de începerea probelor, iar purtarea măștii de protecție este obligatorie.

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.311.53.82, zilnic între orele 10,00-14,00.

Afișat astăzi 10 august 2021, la sediul Academiei de Științe Medicale din București, Șos. Ștefan cel Mare, nr.19-21, sect.2.

 

Întocmit,
Responsabil Resurse Umane