×

Concurs Secretar Științific Proiect

Academia de Științe Medicale
ASM-POC 4242/26.10.2020

Se aprobă,
Prof. Dr. Radu DEAC
Director Proiect

ANUNȚ

Academia de Științe Medicale organizează concurs în vederea ocupării unui post temporar vacant de Secretar Științific I – Zona Sud-Est în cadrul Proiectului “Dezvoltarea infrastructurii publice de cercetare, dezvoltare si crearea de noi infrastructuri – Faza 2”, COD MySMIS: 107124, Contract de Finanțare nr. 2/AXA1/31.07.2017.

A. Condiții generale necesare ocupării postului:

 1. are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului economic și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului  pentru  care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după  caz, de vechime sau  alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

B. Condiții specifice necesare ocupării postului:

 • Studii, experiență, abilități și aptitudini recomandabile:
  1. studii superioare în domeniul medicină, fizică, biofizică, biochimie;
  2. experiență min. 3 ani în derulare studii/proiecte de cercetare în domeniul medical;
  3. implicare in min 3 studii/proiecte de cercetare, din care min 1 cu participare internationala;
  4. cunostiinte de bioinformatica/statistica medicala;
  5. raționament pozitiv, aptitudini de analiză și sinteză;
  6. abilitatea de a lucra în echipe, pe teme de cercetare specifice proiectului, de a urmări termenele și rezultatele pe etape de cercetare;
  7. deschidere  și  disponibilitate  la  abordări  multidisciplinare  și  la schimbări raționale.
 • Atribuții, competențe și responsabilități:
  1. responsabil pentru organizarea activității științifice a proiectului, pe grupe de lucru centrate pe temele asumate in proiect;
  2. colaborarea cu responsabilii de teme si cu coordonatorii de echipe din centrele din zona Sud-Est in vederea prelucrarii datelor necesare pentru raportarea științifică;
  3. organizarea si participarea la reuniunile științifice din cadrul proiectului in vederea obținerii rezultatelor științifice estimate ale proiectului și stabilirea oportunității unor modificări raționale și oportune;
  4. organizarea ședințelor de avizare a rapoartelor transmise de echipele de cercetatori de către Comisia de avizare științifică a ASM;
  5. asigurarea coeziunii echipei multidisciplinare științifice a proiectului și a mobilității informației intre centre;
  6. va verifica progresele științifice înregistrate pentru a le comunica directorului de proiect si responsabililor de teme, va analiza eventualele probleme și anticipa eventualele obstacole în vederea intreținerii unui curs fluent al prelucrarii si monitorizarii datelor pacienților în toate locațiile din zona Sud-Est;
  7. cooperarea permanentă și operațională cu directorul și managerul de proiect, în vederea respectării  planurilor și programelor specifice proiectului și cunoașterea modului de realizare a sarcinilor de către membrii echipei de implementare a proiectului;
  8. asigurarea măsurilor necesare pentru difuzarea pe scară largă (congrese, publicații de specialitate) a rezultatelor științifice obținute.

C. Calendarul de concurs:

 • 06.11.2020 ora 16:00 – depunerea dosarele de înscriere la concurs;
 • 09.11.2020 – evaluarea si afișarea selecției dosarelor de concurs;
 • 10.11.2020 ora 16:00 – depunere contestații selecție dosare concurs;
 • 12.11.2020 – afișare soluționare contestații;
 • 19.11.2020 – susținerea interviului;
 • 20.11.2020 – afișarea rezultatului interviului;
 • 21.11.2020 ora 16:00 – depunere contestații interviu;
 • 23.11.2020 – afișare soluționare contestații
 • 24.11.2020 – afișare și comunicare rezultate finale.

D. Dosarul de candidatură trebuie să cuprindă:

 1. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 2. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 3. documente   care   atestă   vechimea   în   muncă,   în   meserie   și/sau   în specialitatea studiilor, în copie;
 4. cazierul judiciar;
 5. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel puțin 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 6. curriculum vitae care cuprinde principalele date biografice și profesionale, date și persoane de contact.

Dosarul se depune la sediul Academiei de Stiinte Medicale din Bdul IC Bratianu nr. 1, sector 3, Bucuresti.
Detalii suplimentare: 0724504404

Bibliografie:
Mic tratat de cardiologie, Carmen Ginghina
ESC/EACTS Guidelines on Myocardial Revascularization