×

Organizarea si Functionarea Academiei de Stiinte Medicale:


     In data de 16 iunie 2004 a fost adoptata Legea Nr. 264 de catre Parlamentul Romaniei, cu privire la organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Medicale, publicata in MONITORUL OFICIAL NR. 605 din 6 iulie 2004.

        25.07.2012                        pentru textul legii – click AICI


STATUTUL
Academiei de Ştiinţe Medicale

2004

Guvernul României

Fisa act: Modificat de Hotarâre nr. 1306/2005 • Hotarâre nr. 630/2007

Face parte din Hotarâre nr. 1665/2004

Aprobat de Hotarâre nr. 1665/2004

Statut
din 07/10/2004
al Academiei de Stiinte Medicale

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 963 din 20/10/2004

Actul a intrat in vigoare la data de 20 octombrie 2004

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. (1) Academia de Stiinte Medicale, denumita în continuare A.S.M., este institutie publica de interes national în domeniul cercetarii stiintifice medicale si farmaceutice, de consacrare academica, cu personalitate juridica, aflata în subordinea Ministerului Sanatatii.

 • Sediul A.S.M. se afla în municipiul Bucuresti, sos. Stefan cel Mare nr. 19-21, sectorul 2.
 • A.S.M. este for stiintific national care reuneste personalitati consacrate din domeniile medical si farmaceutic, fiind continuatoarea Academiei de Stiinte Medicale înfiintata prin Decretul Consiliului de Stat nr. 590/1969.

Art. 2. – A.S.M. are ca obiect de activitate:

 1. dezvoltarea stiintelor medicale si farmaceutice în scopul îmbunatatirii starii de sanatate a populatiei;
 2. promovarea pe plan national a cercetarilor stiintifice din domeniile biomedicinei, medicinei clinice, medicinei fundamentale, medicinei preventive, sanatatii publice si stiintelor farmaceutice;
 3. coordonarea activitatii de cercetare stiintifica în domeniile de vârf ale biomedicinei fundamentale si aplicative, desfasurata în unitatile aflate în coordonarea sau în subordonarea Ministerului Sanatatii ori în alte unitati de profil.

Art. 3. – În realizarea obiectului sau de activitate A.S.M. colaboreaza cu Ministerul Sanatatii, Ministerul Educatiei si Cercetarii, Academia Româna, precum si cu alte ministere, institutii de învatamânt superior de medicina si farmacie, institutii si unitati de profil.

CAPITOLUL II

Organizare si functionare

Art. 4. – A.S.M. are în componenta sa membri titulari, membri corespondenti si membri de onoare. Numarul maxim al membrilor titulari si al membrilor corespondenti este de 231, din care 190 membri titulari. Numarul membrilor de onoare, cetateni români si straini, nu poate depasi 30% din totalul membrilor titulari si corespondenti.

Art. 5. (1) În cazul în care un membru al A.S.M. este condamnat definitiv la o pedeapsa privativa de libertate pentru o fapta savârsita cu intentie, Adunarea generala a A.S.M. hotaraste excluderea acestuia din rândul membrilor sai.

 • Membrii titulari si membrii corespondenti sunt cetateni români alesi dintre personalitatile stiintifice de prestigiu care s-au distins prin activitate si realizari remarcabile în domeniul cercetarii stiintifice medicale si farmaceutice.
 • Membrii de onoare sunt cetateni români si straini care s-au remarcat prin realizarile si contributiile lor la dezvoltarea stiintelor din domeniile preocuparilor A.S.M.

Art. 6. – A.S.M. poate acorda si titlul de membru post-mortem.

Art. 7. (1) Propunerile de candidati pentru membrii titulari se fac de catre membrii titulari ai sectiilor stiintifice de specialitate, iar candidatii sunt alesi din rândul membrilor corespondenti pe baza realizarilor obtinute si a activitatii desfasurate în cadrul A.S.M.

 • Propunerile de candidati pentru membrii corespondenti se fac de catre membrii titulari si membrii corespondenti ai A.S.M., de catre sectiile stiintifice de specialitate, de filialele teritoriale, de institutele si centrele medicale clinice ori de institutiile de învatamânt superior medical si farmaceutic, dintre personalitatile stiintifice care s-au remarcat prin realizari deosebite.
 • Propunerile de candidati pentru membrii de onoare se fac de catre membrii titulari, de sectiile stiintifice de specialitate si de senatele universitatilor de medicina si farmacie.
 • Propunerile de candidati se transmit biroului executiv, pentru a fi analizate în consiliul stiintific care le supune dezbaterii în Adunarea generala a A.S.M., si se adopta în conditiile realizarii cvorumului, cu o majoritate de doua treimi din numarul membrilor prezenti.
 • Propunerile de candidati sunt adoptate de adunarea generala, în urma deliberarii si a votului

secret.

 • Propunerile de candidati pentru membrii titulari si membrii de onoare se voteaza numai de catre

membrii titulari.

 • Propunerile de candidati pentru membrii corespondenti se voteaza de membrii titulari si de membrii corespondenti.
 • Dosarele si propunerile se analizeaza de catre biroul consiliului stiintific si se prezinta spre avizare consiliului stiintific, care le supune votului Adunarii generale a A.S.M.

Art. 8. – Membrii titulari, membrii corespondenti si membrii de onoare ai A.S.M. au urmatoarele drepturi:

 1. sa ia parte la lucrarile sectiei stiintifice de specialitate si a filialei de care apartin, precum si la lucrarile Adunarii generale a A.S.M.;
 2. sa ia parte la manifestarile stiintifice initiate de A.S.M., de sectiile stiintifice de specialitate sau de filialele din care fac parte;
 3. sa interpeleze conducerea A.S.M., a sectiilor stiintifice de specialitate si a filialelor în Adunarea generala a A.S.M. asupra unor probleme de interes pentru A.S.M.

Art. 9. (1) Membrii titulari si membrii corespondenti participa la vot si la luarea deciziilor în conditiile prevazute în prezentul statut.

(2) Membrii titulari si membrii corespondenti au dreptul de a solicita sa fie trecuti de Adunarea generala a A.S.M. în rândul membrilor de onoare si, respectiv, în rândul membrilor titulari ai A.S.M.

Art. 10. – Membrii titulari, membrii corespondenti si membrii de onoare au îndatorirea sa contribuie prin activitatea lor la progresul stiintelor medicale si tehnologiei si sa se implice în întreaga viata academica.

Art. 11. – Membrii de onoare din tara au îndatorirea de a participa la sedintele sectiei stiintifice de specialitate si ale filialei din care fac parte, precum si la sedintele adunarilor generale ale A.S.M.

Art. 12. – A.S.M. îsi desfasoara activitatea în cadrul sectiilor stiintifice de specialitate, al filialelor teritoriale si al aparatului de lucru propriu.

Art. 13. (1) Sectiile stiintifice de specialitate sunt urmatoarele:

 1. Sectia de cercetari biomedicale;
 2. Sectia de cercetari clinice de medicina interna;
 3. Sectia de chirurgie clinica si experimentala;
 4. Sectia de pediatrie si dezvoltare a copilului;
 5. Sectia de medicina preventiva si sanatate publica;
 6. Sectia de medicina comparata;
 7. Sectia de medicina dentara;
 8. Sectia de cercetari farmaceutice;
 9. Sectia de tehnologia investigatiilor paraclinice.

(2) Sectia stiintifica de specialitate este condusa de un birou format din presedinte, 3-5 membri si un secretar stiintific.

Art. 14. (1) Presedintele sectiei este ales dintre membrii titulari, iar membrii biroului sunt alesi dintre membrii titulari sau dintre membrii corespondenti, pentru un mandat de 4 ani. Pentru a fi ales, candidatul trebuie sa

întruneasca doua treimi din numarul de voturi ale membrilor cu drept de vot prezenti, în conditiile realizarii cvorumului.

 • În cazul absentei presedintelui, conducerea sectiei este asigurata de catre un membru al biroului sectiei, iar în caz de indisponibilitate mai mare de 6 luni sau de demisie, se alege un nou presedinte pe durata ramasa pâna la încheierea mandatului initial de 4 ani.
 • Secretarul stiintific al sectiei realizeaza lucrarile curente ale sectiei si este numit de Consiliul stiintific al A.S.M., la propunerea sectiei de specialitate.

Art. 15. – În domeniul lor de activitate, sectiile A.S.M. au urmatoarele atributii:

 1. fac propuneri de membri corespondenti si titulari, precum si de membri de onoare ai A.S.M.;
 2. fac propuneri pentru directiile prioritare de cercetare multidisciplinara, precum si pentru comenzi de cercetare în cadrul unor granturi;
 3. avizeaza ofertele de cercetare stiintifica primite din partea unitatilor de cercetare medicala si farmaceutica; analizeaza rapoartele lor anuale si fac propuneri conducerii A.S.M. privind finantarea acestor oferte în forma de granturi;
 4. evalueaza rezultatele obtinute, precum si contributiile cercetarilor stiintifice la rezolvarea problemelor de ocrotire a sanatatii;
 5. avizeaza rapoartele anuale ale filialelor A.S.M.;
 6. avizeaza, la solicitarea conducerii A.S.M., posturile de cercetare si dotarile tehnice din unitatile de cercetare din domeniul propriu de activitate;
 7. fac propuneri pentru deplasari în strainatate pentru perfectionare-specializare sau schimburi de experienta.

Art. 16. (1) Pentru facilitarea coordonarii activitatilor de cercetare stiintifica, A.S.M. organizeaza în centrele universitare medicale si farmaceutice filiale teritoriale ale A.S.M., unitati fara personalitate juridica.

 • Organele de conducere, care sunt presedintele si secretarul, sunt alese de membrii filialei prin vot secret si sunt confirmate de conducerea A.S.M.
 • Filialele functioneaza în baza regulamentului de organizare si functionare propriu, adoptat de Adunarea generala a A.S.M., si reunesc toti membrii din zonele respective.

Art. 17. – În cadrul A.S.M., prin hotarâre a consiliului stiintific, se pot organiza comisii stiintifice de specialitate, consilii si colective de lucru permanente sau temporare în coordonarea Consiliului stiintific al A.S.M., a sectiei stiintifice de specialitate sau, dupa caz, a filialei teritoriale.

Art. 18. (1) A.S.M. dispune de un aparat propriu, format din 10 posturi, încadrat cu personal stiintific, tehnic, economic, juridic si administrativ, care asigura activitatea curenta.

 • Structura organizatorica si atributiile personalului din aparatul propriu se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare aprobat de Adunarea generala a A.S.M.
 • Salarizarea personalului prevazut la alin. (1) se face în conformitate cu dispozitiile aplicabile personalului bugetar.

Modificat de Hotarâre nr. 630/2007 in data de 28 iunie 2007

Art. 19. (1) Urmatoarele structuri de cercetare îsi pot desfasura activitatea în coordonarea stiintifica a A.S.M:

 1. nuclee;
 2. colective;
 3. laboratoare;
 4. sectii;
 5. departamente;
 6. institute în care se desfasoara activitate de asistenta medicala, de învatamânt si cercetare stiintifica medicala si institute în care se desfasoara numai activitate de cercetare stiintifica medicala, care au personalitate juridica si sunt în subordinea sau în coordonarea Ministerului Sanatatii;
 7. institutii fara personalitate juridica, în care se desfasoara activitate de cercetare stiintifica medicala, grefate pe clinici sau sectii.

(2) Structurile de cercetare stiintifica medicala prevazute la alin. (1) lit. a)-e) pot functiona atât în institute în care se desfasoara numai activitate de cercetare stiintifica medicala, cât si în celelalte unitati sanitare cu sau fara paturi, în care se desfasoara si activitate de asistenta medicala si învatamânt.

CAPITOLUL III

Organele de conducere ale A.S.M.

Art. 20. – Organele de conducere ale A.S.M. sunt:

 1. adunarea generala;
 2. consiliul stiintific;
 3. biroul executiv al consiliului stiintific;
 4. presedintele.

Art. 21. (1) Forul suprem de conducere al A.S.M. este Adunarea generala a A.S.M., alcatuita din membrii titulari, membrii corespondenti si membrii de onoare.

 • La Adunarea generala a A.S.M. pot participa ca invitati fara drept de vot reprezentanti ai institutelor de cercetare, unitatilor de învatamânt superior, ministerelor de specialitate si beneficiarilor activitatii de cercetare.
 • Adunarea generala a A.S.M. este legal constituita în prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai. Hotarârile Adunarii generale a A.S.M. se adopta cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.
 • Daca la prima convocare nu este întrunit numarul legal de doua treimi din numarul membrilor, se convoaca, în termen de maximum 30 de zile, o noua adunare care se considera legal constituita în prezenta a cel putin jumatate plus unu din numarul total al membrilor. În cazul în care nici la a doua convocare nu este întrunit numarul legal de membri, se convoaca, în termen de maximum 10 zile, o noua adunare care se considera legal constituita cu numarul membrilor prezenti.
 • Adunarea generala a A.S.M. se întruneste în sesiuni ordinare o data pe an si în sesiuni extraordinare ori de câte ori este nevoie, la solicitarea Consiliului stiintific al A.S.M. sau a cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor A.S.M.
 • Adunarea generala a A.S.M. se convoaca în scris cu cel putin 15 zile înaintea datei stabilite.

Art. 22. – Adunarea generala a A.S.M. are urmatoarele atributii principale:

 1. alege, prin vot secret, noii membri de onoare, membrii titulari si membrii corespondenti, în limita locurilor devenite vacante, pe baza listelor avizate de Consiliul stiintific al A.S.M.;
 2. alege, prin vot secret, presedintele si vicepresedintii dintre membrii titulari ai A.S.M. si secretarul general dintre membrii titulari sau corespondenti;
 3. stabileste prioritatile de cercetare stiintifica din domeniile A.S.M.;
 4. adopta statutul A.S.M., care se aproba prin hotarâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Sanatatii;
 5. avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli al A.S.M.;
 6. aproba regulamentul de organizare si functionare al sectiilor stiintifice de specialitate si al filialelor teritoriale ale A.S.M.;
 7. stabileste masuri de îmbunatatire si dezvoltare a activitatii A.S.M.;
 8. decerneaza premiile anuale ale A.S.M. în sedinte solemne;
 9. hotaraste excluderea membrilor A.S.M. în conditiile prevazute la art. 5 alin. (1);
 10. aproba darea de seama asupra activitatii desfasurate între doua adunari generale, precum si programele de activitate stiintifica anuala si de perspectiva;
 11. aproba  programe  pentru  valorificarea  rezultatelor  cercetarii  stiintifice  în  domeniul  medical  si farmaceutic si pentru îmbunatatirea asistentei medicale.

Art. 23. (1) Între sesiunile Adunarii generale a A.S.M. organul de conducere al A.S.M. este consiliul stiintific, alcatuit din presedinte, 3 vicepresedinti, secretarul general si presedintii filialelor teritoriale.

 • La sedintele Consiliului stiintific al A.S.M. pot fi invitati si alti specialisti, în functie de problemele luate în discutie.
 • Sedintele Consiliului stiintific al A.S.M. sunt statutar constituite în prezenta a doua treimi din numarul membrilor sai. Hotarârile se iau prin vot, cu majoritate de doua treimi din numarul membrilor prezenti.
 • Sedintele Consiliului stiintific al A.S.M. se tin o data pe trimestru si ori de câte ori este nevoie.

Art. 24. – Consiliul stiintific al A.S.M. are urmatoarele atributii principale:

 1. îndeplineste hotarârile Adunarii generale a A.S.M.;
 2. adopta hotarâri referitoare la orientarea, realizarea si coordonarea activitatii stiintifice;
 • initiaza si dezvolta colaborari în domeniul cercetarii stiintifice cu Academia Româna, institutii stiintifice, institute de învatamânt superior si alti parteneri interesati;
 • stabileste, la propunerea presedintelui, atributiile si raspunderile vicepresedintilor si ale secretarului

general;

 • stabileste masuri pentru mentinerea integritatii patrimoniului A.S.M.;
 • adopta hotarâri privind prioritatea obiectivelor de cercetare si face propuneri de eligibilitate a

proiectelor si temelor de cercetare în domeniul medical si farmaceutic;

 • stabileste relatii stiintifice cu academii si institutii similare din strainatate si hotaraste cu privire la afilierea A.S.M. la organisme stiintifice internationale;
 • hotaraste convocarea Adunarii generale a A.S.M.;
 • examineaza si avizeaza propunerile sectiilor si ale filialelor privind alegerea de noi membri titulari, membri corespondenti si membri de onoare;
 • propune Ministerului Sanatatii criteriile pentru desfasurarea activitatilor  de cercetare  stiintifica medicala si farmaceutica;
 • avizeaza contractele de cercetare încheiate între spitale si finantatorul cercetarii;
 • avizeaza, la solicitarea Ministerului Sanatatii, spitalele clinice si universitare, institutele, clinicile si sectiile clinice care solicita sa primeasca statut de centru de excelenta pentru activitati medicale;
 • prezinta Adunarii generale a A.S.M. darea de seama si rapoartele asupra activitatii A.S.M., precum si programe de activitate;
 • întocmeste si supune spre avizare bugetul de venituri si cheltuieli al A.S.M.;
 • confirma rezultatele alegerii conducerilor sectiilor stiintifice si filialelor.

Art. 25. – Consiliul stiintific al A.S.M. raspunde în fata Adunarii generale a A.S.M. pentru întreaga activitate.

Art. 26. (1) Între sedintele Consiliului stiintific al A.S.M. conducerea operativa este asigurata de biroul executiv al Consiliului stiintific al A.S.M., alcatuit din presedintele A.S.M., 3 vicepresedinti si secretarul general al A.S.M.

 • Sedintele ordinare ale biroului executiv al Consiliului stiintific al A.S.M. au loc lunar sau ori de câte ori este nevoie si se convoaca de presedinte.
 • Biroul executiv al Consiliului stiintific al A.S.M. stabileste masuri si ia decizii pentru îndeplinirea hotarârilor Consiliului stiintific al A.S.M. si pentru rezolvarea problemelor curente. Raspunde fata de Consiliul stiintific al A.S.M. pentru buna desfasurare a întregii activitati a A.S.M.
 • Hotarârile biroului executiv al Consiliului stiintific al A.S.M. se iau prin vot deschis, cu majoritate simpla.

Art. 27. (1) Presedintele A.S.M. este presedintele consiliului stiintific si al biroului executiv si are urmatoarele atributii:

 1. conduce si îndruma întreaga activitate a A.S.M. pe baza hotarârilor Adunarii generale a A.S.M. si ale Consiliului stiintific al A.S.M.;
 2. reprezinta A.S.M. în relatiile cu tertii si este ordonator de credite;
 3. asigura legatura permanenta cu Ministerul Sanatatii si cu alte ministere;
 4. reprezinta si angajeaza A.S.M., în conditiile legii, în relatiile cu persoane juridice si fizice române si straine si informeaza Consiliul stiintific al A.S.M. asupra actiunilor întreprinse si a rezultatelor acestora;
 5. convoaca si prezideaza sedintele adunarii generale a A.S.M., ale Consiliul stiintific al A.S.M. si ale Biroului executiv al consiliului stiintific al A.S.M.;
 6. asigura îmbunatatirea activitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniile A.S.M.;
 7. emite decizii în executarea hotarârilor Adunarii generale a A.S.M., ale Consiliului stiintific al A.S.M., precum si în exercitarea atributiilor proprii;
 8. raspunde de patrimoniul A.S.M.

(2) În cazul în care presedintele nu îsi poate exercita prerogativele pe o perioada mai mare de 30 de zile, va desemna în vederea exercitarii acestora pe unul dintre vicepresedinti, prin delegare de competenta; în caz de indisponibilitate mai mare de 6 luni, se va proceda la alegerea unui nou presedinte pe durata corespunzatoare încheierii mandatului.

Art. 28. – Secretarul general al A.S.M. are urmatoarele atributii:

 1. urmareste si ia masuri de îndeplinire a hotarârilor Adunarii generale a A.S.M., ale Consiliul stiintific al A.S.M. si ale biroului executiv al acestuia;
 • coordoneaza si raspunde de activitatea aparatului de lucru al A.S.M.;
 • pregateste documentele de lucru pentru Adunarea generala a A.S.M., sedintele Consiliului stiintific al A.S.M. si ale Biroului executiv al Consiliului stiintific al A.S.M.;
 • urmareste activitatea curenta a sectiilor stiintifice de specialitate si a filialelor teritoriale;
 • coordoneaza activitatea de editare a publicatiilor A.S.M.;
 • îndeplineste alte atributii stabilite de Biroul executiv al Consiliului stiintific al A.S.M. si de presedintele A.S.M.

Art. 29. (1) Presedintele, vicepresedintii si secretarul general ai A.S.M. sunt alesi de Adunarea generala a

A.S.M. pentru un mandat de 4 ani, având dreptul de a fi realesi pentru înca un mandat.

 • Pentru alegerea presedintelui, vicepresedintilor si a secretarului general ai A.S.M., hotarârile se adopta cu o majoritate de doua treimi din numarul membrilor A.S.M. prezenti, în conditiile realizarii cvorumului.
 • Sedintele Adunarii generale a A.S.M. pentru alegerea organelor de conducere ale A.S.M. sunt conduse de un prezidiu propus de Adunarea generala a A.S.M. si format din 3-5 membri titulari care nu candideaza.
 • Candidaturile pentru presedinte, vicepresedinti si secretarul general ai A.S.M. se depun cu 30 de zile înaintea datei de desfasurare a Adunarii generale a A.S.M. în care au loc alegerile, de catre sectiile stiintifice, filialele teritoriale si, în nume propriu, de catre membrii titulari si corespondenti ai A.S.M.
 • În Adunarea generala a A.S.M. se supun la vot toate candidaturile avizate de Consiliul stiintific al A.S.M.
 • Se declara alesi pentru fiecare functie candidatii care au obtinut cel putin doua treimi din numarul voturilor, în ordinea descrescatoare a voturilor favorabile exprimate.

Art. 30. – Mandatele presedintelui, vicepresedintilor si secretarului general ai A.S.M. înceteaza la expirarea duratei prevazute la art. 29 alin. (1).

CAPITOLUL IV

Finantarea activitatii A.S.M.

Art. 31. (1) Finantarea activitatii A.S.M. se asigura din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sanatatii.

 • Veniturile proprii ale A.S.M. se obtin din activitatile realizate conform obiectului de activitate, pe baza de contract cu institutii publice sau private. Utilizarea veniturilor se face în conditiile legii, pentru cheltuielile curente si de capital.
  • A.S.M. poate primi donatii, sponsorizari si orice bunuri sau valori care servesc misiunii sale.

Modificat de Hotarâre nr. 1306/2005 in data de 03 noiembrie 2005

Art. 32. – Relatiile dintre A.S.M., sectiile stiintifice si filialele teritoriale se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare al A.S.M., aprobat de Adunarea generala a A.S.M.

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

Art. 33. (1) A.S.M. are în dotare un parc auto propriu format dintr-un autovehicul.

(2) Consumul lunar de carburanti pentru aparatul de lucru este de 150 litri lunar.

Art. 34. – Prezentul statut poate fi modificat sau completat la propunerea  Adunarii  generale a  A.S.M. Modificarile si completarile intra în vigoare dupa aprobarea acestora prin hotarâre a Guvernului si publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 35. – Regulamentul de organizare si functionare al sectiilor stiintifice de specialitate si al filialelor teritoriale se adopta de Adunarea generala a A.S.M. în termen de 60 de zile de la publicarea prezentului statut în Monitorul Oficial al României, Partea I.


OG nr 877 privind modificarile la statut

Guvernul Romaniei

Hotarare nr. 877/2013

din 1411112013

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 707 din 18111120 13

Hotararea nr. 877/2013 pentru modificarea si completarea Statutului Academiei de Stiinte Medicale, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.665/2004

Nu mai exista amendamente consemnate pâ la data de 2 111112013.

Tex tele actelor actualizate sunt reproduceri neoficiale ale unor acte ce au suferit numeroase modificări dea lungul timpului, dar care nu au fost republicate în Monitorul Oficial. La astfel de texte nu se va face referire în nici un document oficial ele având numai un caracter informativ. lndaco Systems nu î”i asumă răspunderea pentru consecinpele juridice generate de folosirea acestor acte.

Ap/icapia Lege4 a fost actualizată până la data de: 21111120 13.

ln temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articol unic. – Statutul Academie i de Stiinte Medicale, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.665/2004 , publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 963 din 20 octombrie 2004, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 3, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:

„(2) A.S .M. poate elabora si coordona, alaturi de autoritatile administratiei publice locale si j udetene, proiecte de colaborare in domeniile de interes.”

 • Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 4. – A.S .M. are in componenta sa membri titulari , membri corespondenti si membri de onoare. Numarul maxim al membrilor titulari si al membrilor corespondenti este de 231, din care 190 membri titular i. Numarul membrilor de onoare, cetateni romani, nu poate depasi 30% din totalul membrilor titulari si corespondenti . Numarul membrilor de onoare, cetateni straini, este nelimitat.”

 • La articolul 5, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:

„(4) Daca un membru al A.S.M. se abate de la normele eticii prin plagiat sau delatiune, Comisia de etica si deontolog ie medicala a A.S.M., la sesizarea oricarui academician sau din oficiu, va analiza situatia si va propune Adunarii generale una dintre urmatoarele masuri: avertismentul scris, votul de blam, votul de blam cu avertisment si excluderea.”

4. La articolul 7, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(4) Propunerile de candidati pentru membrii  titulari , membrii corespondenti si membrii de onoare se transmit filialelor teritoriale spre analiza, acestea urmand a comunica biroului  Consiliului stiintific un aviz obligatoriu. Adunarea generala a A.S.M. adopta aceste propuneri in conditiile realizarii cvorumului, cu jumatate plus unu din numarul total de voturi.”

 • Articolul 11 se abroga.
 • Articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art . 17. – (1) ln cadrul A.S .M., prin hotarare a Consiliului stiintific se pot organiza comisii stiintifice de specialitate si colective de lucru permanente sau temporare, in coordonarea Consiliului stiintific al A.S .M., a sectiei stiintifice de specialitate sau, dupa caz, a filialei teritoriale .

 • La nivelul Adunarii  generale  a A.S .M. va functiona  o comisie de etica si deontologie  medicala si o

comisie de bioetica a medicamentulu i si a dispozitivelor medicale. Atributiile acestor comisii se stabilesc prin regulamentele proprii de organizare si functionare , in conditiile Legii nr. 264/2004 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Medicale, cu modificarile si completarile ulterioare.

 • Comisiile prevazute la alin. (2) au un rol consultativ .”
 • La articolul 18, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 18. – (1) A.S.M. dispune de un aparat propriu, format din 15 posturi, incadrat cu personal stiintific, tehnic , economic , juridic si administrativ , care asigura activitatea curenta , cu încadrarea in numarul maxim de posturi aprobat Ministerului Sanatatii pentru unitatile subordonate .”

 • La articolul 18, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:

„(11) A.S .M. poate dispune de un aparat propriu de cercetare-dezvoltare stiintifica medicala, incadrat cu personal de specialitate , cu respectarea numarului de posturi alocate prevazute la alin. (1).”

Page 2 of 2

 • La articolul 21, alineatul (6) se abroga .

1O. La articolul 22, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„b) alege, prin vot secret, presedintele, vicepresedinti i si secretarul general dintre membrii titulari;”.

11. La articolul 23 , alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(3) Sedintele Consiliului stiintific al A.S .M. sunt statutar constituite in prezenta a jumatate plus unu din numarul membrilor sai. Hotararile se iau prin vot, cu votul a jumatate plus unu din numarul membrilor prezenti.”

12. La articolul 24 , litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„d) stabileste, la propunerea presedintelui, alte atributii ale secretarului general;”.

13. La articolul 24, dupa litera o) se introduc doua noi litere, literele p) si q), cu urmatorul cuprins:

„p) propune regulamentul de organizare si functionare a comisiei de bioetica a medicamentului si ii supune spre aprobare Adunarii generale a A.S.M .;

q) propune regulamentul  de organizare  si functionare  a comisiei de etica si deontologie medicala si ii supune spre aprobare Adunarii generale a A.S.M.”

 1. La articolul 27 alineatul (1), dupa litera h) se introduce o noua litera, litera i), cu urmatorul cuprins: „i) stabileste si revizuieste periodic atributiile vicepresedintilor .”
 2. La articolul 28 , dupa litera f) se introduc doua noi litere, literele g) si h), avand urmatorul cuprins:

„g) raspunde de intocmirea si expedierea corespondentei A.S.M. si de relatiile functionale dintre A.S.M. si alte institutii;

h) raspunde , alaturi de presedinte , de activitatea economico-financiara .”

 1. La articolul 29 , alineatele (2) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„(2) Pentru alegerea presedintelui, vicepresedintilor si a secretarului general al A.S .M., hotararile se adopta cu o majoritate de ju matate plus unu din numarul membrilor A.S.M. prezenti, in conditiile realizarii cvorumului.

(6) Se declara alesi pentru fiecare functie candidatii care au obtinut jumatate plus unu din numarul voturilor , in ordinea descrescatoare a voturilor favorabile exprimate.”

 1. La articolul 31, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 31. – (1) Finantarea activitatii A.S.M. se realizeaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 264/2004 , cu modificarile si completarile ulterioare.”

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL  PONTA

Contrasemneaza : Ministrul sanatatii,
Gheorghe-Eugen  Nicolaescu Viceprim-ministru ,

ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu

p. Ministrul delegat pentru buget, Gheorghe Gherghina ,

secretar de stat Ministrul educatiei nationale ,
Remus Pricopie

Ministrul delegat pentru invatamant superior,
cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica,
Mihnea Cosmin Costoiu

Bucuresti, 14 noiembrie 2013 .
Nr. 877.